armensk tal fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul զրո -
1 3 մեկ -
2 To երկու -
3 Tre երեք -
4 Fire չորս -
5 Fem հինգ -
6 Seks վեց -
7 Syv յոթ -
8 Otte ութ -
9 Ni ինը -
10 Ti տասը -
11 Elleve տասնմեկ -
12 Tolv տասներկու -
13 Tretten տասներորդ -
14 Fjorten տասնչորս -
15 Femten տասնհինգ -
16 Seksten տասնվեց -
17 Sytten տասնյոթ -
18 Atten տասնութ -
19 Nitten տասնինն -
20 Tyve քսան -
21 Tyve én քսան -
22 Tyve to քսան երկու -
23 Tyve tre քսաներեք -
24 Fireogtyve քսանչորս -
25 Femogtyve քսանհինգ -
26 Tyve seks քսանվեց -
27 Tyve syv քսան յոթ -
28 Tyve otte քսան ութ -
29 Tyve ni քսանինը -
30 Tredive երեսուն -
31 Enogtredive երեսուն մեկ -
32 Toogtredive երեսուն երկու -
33 Treogtredive երեսուն երեք -
34 Fireogtredive երեսուն չորս -
35 Femogtredive երեսուն հինգ -
36 Seksogtredive երեսուն վեց -
37 Syvogtredive երեսուն յոթ -
38 Otteogtredive երեսուն ութ -
39 Tredive ni երեսուն ինը -
40 Fyrre քառասուն -
41 Enogfyrre քառասունմեկ -
42 Toogfyrre քառասուներկու -
43 Treogfyrre քառասուներեք -
44 Fireogfyrre քառասունչորս -
45 Femogfyrre քառասունհինգ -
46 Seksogfyrre քառասունվեց -
47 Syvogfyrre քառասունյոթ -
48 Otteogfyrre քառասունութ -
49 Fyrre ni քառասուն ինը -
50 Halvtreds հիսուն -
51 Fifty ene հիսունմեկ -
52 Fifty to Հիսուն երկու -
53 Fifty tre Հիսուն երեք -
54 Fifty fire հիսունչորս -
55 Fifty fem հիսունհինգ -
56 Fifty seks հիսուն վեց -
57 Fifty syv հիսունյոթ -
58 Fifty otte հիսուն ութ -
59 Fifty ni հիսուն ինը -
60 Tress վաթսուն -
61 Enogtres վաթսուն մեկ -
62 Sixty to վաթսուն երկու -
63 Treogtres վաթսուն երեք -
64 Sixty fire վաթսուն չորս -
65 Sixty fem վաթսուն հինգ -
66 Sixty seks վաթսուն վեց -
67 Sixty syv վաթսուն յոթ -
68 Sixty otte վաթսունութ -
69 Sixty ni վաթսունինը -
70 Halvfjerds յոթանասուն -
71 Halvfjerds en յոթանասուն մեկ -
72 Seventy to յոթանասուն երկու -
73 Halvfjerds tre յոթանասուն երեք -
74 Seventy fire յոթանասուն չորս -
75 Halvfjerds fem յոթանասուն հինգ -
76 Halvfjerds seks յոթանասուն վեց -
77 Halvfjerds syv յոթանասուն յոթ -
78 Halvfjerds otte յոթանասունութ -
79 Halvfjerds ni յոթանասուն ինը -
80 Firs ութսուն -
81 Firs ene ութսուն մեկ -
82 Firs to ութսուն երկու -
83 Eighty tre ութսուն երեք -
84 Eighty fire ութսունչորս -
85 Eighty fem ութսունհինգ -
86 Firs seks ութսուն վեց -
87 Firs syv ութսուն յոթ -
88 Eighty otte ութսուն ութ -
89 Firs ni ութսուն ինը -
90 Ninety իննսուն -
91 Halvfems én իննսուն մեկ -
92 Halvfems to իննսուն երկու -
93 Ninety tre իննսուն երեք -
94 Halvfems fire իննսուն չորս -
95 Ninety fem իննսունհինգ -
96 Ninety Six իննսունվեց -
97 Ninety syv իննսուն յոթ -
98 Halvfems otte իննսուն ութ -
99 Ninety Nine իննսուն ինը -
100 Et hundrede հարյուր -